Elva soojusvõrgu juhtumiuuringu keskkonnaanalüüs

Märtsi lõpus täitus esimene tähtaeg Woodenergy projekti raames teostataval Elva soojusvõrgu juhtumiuuringu keskkonnaalane uuringul. Töö teostajaks on Hendrikson & Co.

Vahetulemuste esitamise eesmärk oli analüüsida lähteülesandes püstitatud eesmärkide teostatavust ning anda ülevaade juba teostatud tööst.

Selgus, et esialgu planeeritud puiduhakke tootmise, transpordi ning põletamisel tekkivate CO2 heitkoguste arvutamine on arvatust keerulisem. Nimelt on Euroopa Liit küll töötanud välja vastava direktiivi, kirjeldades arvutusmetoodikat, kuid vastavalt MKM 2011 tehtud aruandele puuduvad Eestis seni uuringud, mis on vajalikud kogu olelusringi arvestava hindamise meetodi väljatöötamiseks Eesti tingimuste jaoks. Seetõttu saab järeldada, et biokütuste elutsükli kogu süsinikujälje arvutamiseks puudub Eesti jaoks kohandatud metoodika.

Mainitud probleemi lahendamisega tegeletakse aktiivselt ning kuivõrd antud töö raamidesse nii mahukad uuringud ei mahtunud, otsustati referentsina EU poolt antud baasväärtuste kõrval kasutada ka Eestis varem tehtud CO2 arvutusmetoodikaid.

Elvas kütusena kasutatavat biomassi tarnivad kolm ettevõtet, kelle sõnul kaugemalt kui 100…120 km hakkpuitu pole mõtet transportida. Keskmise kaugusena mainiti 50…70 km. Enamik kütusest pärineb Lõuna-Eestist, vähesel määral ka Põhja-Lätist.

Lisaks transpordi- ning tootmisprotsessidega seonduvate CO2 heitkoguste arvutamisele teostatakse ka põhjalik katlamajadest väljuvate heitkoguste arvutamine, andes planeeritavalt tulemusi referentsväärtustena, mida oleks võimalik üle kanda ka teiste regioonide hindamiseks.

Saasteainete heitkoguste arvutustes võrreldakse ka erinevaid stsenaariume, mis Energiaklassis majandusarvutuste jaoks välja töötati. Stsenaariumid baseeruvad tunnipõhistel katlamajade tootmisvõimsuste arvutustel ning eeldusel, et tulevikus soojusenergia tarbimine väheneb.

Tulevikustsenaariumid on keskendunud sobiva koostootmisjaama leidmisele ning selle tasuvusaja ning -tingimuste arvutamisele.

Jaanus Uiga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>