Väikeelamute renoveerimistoetus

Väikeelamute renoveerimistoetuse raames hakkab Kredex pakkuma alates 30.04.2012 lisaks toetustele väikeelamute energiatõhusamaks muutmisele soojustamis- ning küttesüsteemide uuendamise näol ka väiketaastuvenergialahenduste paigaldamise toetusi – nii selgitati 22.04 EMÜ ruumides Estivok OÜ, MKM, TREA, erinevate ettevõtjate ning Tartu linna koostöös toimunud infopäeval.

Üheks tähtsaimaks tingimuseks on taastuvenergiapaigaldise alla 11 kW nimivõimsus. Antud piirang on seotud Elektrituruseaduses seatud tingimustega, mis seavad ette, et paigaldustoetust saanud tootmisüksused ei saa taotleda tootmistoetust (siinjuhul taastuvenergiatoetust toodetud elektrile). Tulevikus on lootust, et antud seaduses tehakse väike muudatus, mis teeks erandi väikeseadmete (ehk alla 11 kW nimivõimsusega seadmete) puhul.

Maksimaalseks toetussummaks on 30000 EUR ning minimaalseks 1000 EUR, kusjuures PV ning väiketuuliku installatsiooni puhul on toetusmääraks 70% kogu projekti maksumusest ning päikesekollektorite korral 60%.

MKM esindaja Pille Arjakas’ sõnul on tähtis, et taastuvenergialahenduste toodangut monitooritaks nii, et igal aastal 5 aasta jooksul esitataks tunnikeskmised ning kuu maksimaalsed toodangunumbrid. Samuti peab olema hoone, millele toetust taotlema minnakse, olema püstitatud õiguslikel alustel (ehk siis EHR-i kantud ning kohaldatavuse korral ka kasutusloaga).

Taotlemise jaoks on vaja:
• 3 hinnapakkumist;
• omafinatseeringu olemasolu tõestavat dokumenti (laenuleping või panga väljavõte);
• ehitusprojekti või tehnilist kirjeldust;
• energiaarvutust (Kredex-i kodulehel paiknevatesse .xls failidesse kantuna);
• (ehitus)luba (olenevalt KOV reeglitest ja paigaldise iseloomust);
• jaotusvõrguettevõtja poolt väljastatud liitumispakkumine.

Tööde teostamise maksimaalseks ajaks on tavajuhtudel 6 kuud.

Täpsemat infot:
http://www.kredex.ee/eramaja/
https://www.riigiteataja.ee/akt/120042012007
Infopäeval esitatud ettekanded pannakse üles Eesti Omanike Keskliidu veebilehele www.omanikud.ee

 

Jaanus Uiga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>