Untitled document

Energiaklassi tulemuste portfell on jaotatud tegevusalade kaupa

Taastuvenergia süsteemid

- Rõuge tänavavalgustussüsteemi planeerimine

Energiastrateegiad, arengukavad

- Regional Energy Strategies English Summary Template (pdf)

Ühiskondlike hoonete energiakasutuse rakendus- ja teadusuuringud

- Melliste lasteaed-algkooli-spordihoone energiauuring (pdf)

Lisa A. Pumpade auditi aruanne (pdf)

- Tartu LV hoonete sisekliima mõõdistused (pdf)

- EMÜ Tehnikamaja soojus- ja elektrienergiatarve enne ja pärast renoveerimist (pdf)

Puiduenergia väärindamine ja Cleantech

- Bussiness Intelligence Lõuna-Eesti, Vidzeme ja Linköping piirkonna näitel (pdf)

- Market Analysis of Wood Resources for District Heating in the Regions of Östergotland, Vidzeme and South-Estonia (pdf)

- Comparison of Wood Fueled District Heating In the Regions of Östergotland (Sweden), Tartu (Estonia) and Vidzeme (Latvia) (pdf)

- Study of Technology of Wood Based Energy in Tartu Region (pdf)

- Üleminek fossiilsetelt kütustelt puitkütustele - Elva linna keskküttevõrgu juhtumiuuring (pdf)

- Elva linna keskküttevõrgu juhtumiuuringu keskkonna- ja majanduslikud aspektid (pdf)

- Case Study of Elva Heat Sector - Environmental and Economic Aspects (pdf)

- A Transition From Fossil Fuels to Biofuels - A Case Study of Elva District Heating Network (pdf)

- Guidelines from Workpackage Technology and Production (pdf)